1. Στόχος της Εταιρείας είναι η εξασφάλιση των πολιτικών ευαισθητοποίησης των αρχών, των επιστημονικών φορέων και της κοινής γνώμης για το μέγεθος του προβλήματος του καρκίνου του μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου καθώς και η εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών.

Η ανάδειξη της πρόληψης και της αντιμετώπισης των κρίσιμων για την υγεία και τη ζωή θεμάτων, που έχουν σχέση με τον καρκίνο του μαστού και τον γυναικολογικό καρκίνο.

2. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι αποκλειστικά επιστημονικοί, κοινωφελείς, ανθρωπιστικοί και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικοί, περιλαμβάνουν δε τα ακόλουθα:

α) Την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης εναντίον του καρκίνου του μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου και την άμεση ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.

β) Την καλλιέργεια και προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας και των εφαρμογών της στην ογκολογία (τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο),

γ) Την οργάνωση και το συντονισμό ερευνητικών προσπαθειών που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, ανοσοβιολογίας και επιδημιολογίας του καρκίνου του μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου, καθώς και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση του.

δ) Την οργάνωση διδασκαλίας και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού και τον γυναικολογικό καρκίνο.

ε) Την πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, των προόδων της ιατρικής επιστήμης, τόσο στο διαγνωστικό και θεραπευτικό τομέα, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, της πρόληψης και αγωγής υγείας για την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου.

στ) Την οργάνωση κάθε φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων όπως: ανακοινώσεων, διαλέξεων, επιστημονικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων ελληνικών και διεθνών, με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσεων πάνω στο αντικείμενο της Εταιρείας.

ζ) Την ευαισθητοποίηση και δράστηριοποίηση της κοινής γνώμης και των φορέων της δημόσιας διοίκησης σε θέματα που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού και τον γυναικολογικό καρκίνο.

η) Τη δημιουργία προϋποθέσεων για πρόληψη του καρκίνου του μαστού και το γυναικολογικό καρκίνο.

θ) Τη συμβολή στον εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών και άλλων δομών για την αντιμετώπιση των καρκινοπαθών.

ι) Τη σύνδεση και συνεργασία της Εταιρείας με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως με κρατικές υπηρεσίες, ιδρύματα, επιστημονικούς και άλλους φορείς, επί παντός θέματος το οποίο έχει σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.

κ) Την υγειονομική φροντίδα και πρόληψη σε περιοχές που χρήζουν υγειονομικής και ιατρικής φροντίδας.

λ) Τη συμμετοχή σε υγειονομικές αποστολές σε περιοχές, χωριά και οικισμούς όπου στερούνται ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης.

μ) Τη δυνατότητα αγοράς τεχνικού ιατρικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων για χρήση σύμφωνη με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ν) Την εκρίζωση των προκαταλήψεων και των στιγμάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού και το γυναικολογικό καρκίνο, ώστε να επαναπροσδιοριστεί η νόσος ως μία βιολογική πάθηση που θεραπεύεται και όχι ως μια κοινωνική κατάσταση.

ξ) Την πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφόρηση σχετικά με τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ανακουφιστική φροντίδα ως και την ψυχολογική, συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη τους, σε ότι αφορά τον καρκίνο του μαστού και το γυναικολογικό καρκίνο.

ο) Την αναγνώριση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο,

π) Την ισότιμη πρόσβαση στην ποιοτική φροντίδα του ασθενούς με καρκίνο, σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα σήμερα επιστημονικά στοιχεία,

ρ) Την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων των ασθενών με καρκίνο ή συγγενών τους, ενώπιον όλων των αρμοδίων αρχών.

σ) Την διεξαγωγή και εν γένει την υλοποίηση προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου, έρευνας ή/και θεραπείας σχετικά με τον καρκίνο του μαστού ή τον γυναικολογικό καρκίνο.

τ) Την στήριξη άπορων ασθενών που πάσχουν από τον καρκίνο του μαστού ή τον γυναικολογικό καρκίνο με χρηματοδότησή τους

3. Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

α. Η προαγωγή κάθε είδους δραστηριότητας και ειδικότερα η δημιουργία, προώθηση και υποστήριξη δημόσιων εκπαιδευτικών εκστρατειών με σκοπό την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού και τον γυναικολογικό καρκίνο, β. Η διοργάνωση και διεξαγωγή ερευνών στην ελληνική επικράτεια, για την πρόληψη και την θεραπεία του καρκίνου του μαστού και τον γυναικολογικό καρκίνο.

γ. Η συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και με άλλα πρόσαπτα, φυσικά και νομικά με έδρα την Ελλάδα, άλλη χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, καθώς και με κυβερνήσεις, εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς Οργανισμούς, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή “! και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιαίτερα με τις Ιατρικές σχολές, τα j Πανεπιστήμια και την Εκκλησία, που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

δ. Η διοργάνωση διαφημιστικών-ενημερωτικών εκστρατειών, εκθέσεων, παρεμβάσεων και η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ε. Η διοργάνωση κάθε είδους εκδήλωσης για την εξεύρεση χρηματικών πόρων από οποιοδήποτε προκειμένου να υλοποιηθούν οι σκοποί της Εταιρείας. Και γενικά η χρηματοδότηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

στ. Η δημιουργία ιστού ενημέρωσης μέσω βιβλιοθήκης με τίτλους (έντυπα και βιβλία) και χρήσης του διαδικτύου. Η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για την καταχώρηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, των βιογραφικών των συνεργατών και αναφορές στο έργο της.

ζ. Η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τη χρησιμοποίησή του σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές ή στο διαδίκτυο, ή όπου αλλού χρειαστεί, καθώς και η παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, βίντεο, μουσικής, τηλεοπτικών προγραμμάτων και μηνυμάτων,

η. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας: Δημιουργία ιστοσελίδας με παροχή πληροφοριών και στήριξη σε ότι αφορά τον καρκίνο, δημιουργία βάσης δεδομένων, με την συλλογή από έγκυρες πηγές (διαδίκτυο, διεθνή βιβλιογραφία, κλινικές, ινστιτούτα, οργανώσεις κ.α.).

θ. Η δημοσίευση ή εκτύπωση κάθε ανακοίνωσης, ομιλίας κ.λπ., που γίνεται προς την Εταιρεία ή μέσω αυτής, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημιώσεων των ομιλητών ή των ανακοινωνούντων (αφού όμως έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την ρητή ή γραπτή τους άδεια).